06
06

مهندسی ، خرید ، ساخت و نصب مخازن پتروشیمی برزویه

25
25

لوله كشي زير زميني پتروشيمي اوره و آمونياك 2

26
26

لوله كشي زير زميني پتروشيمي اوره و آمونياك 1

پتروشیمی