احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه هرمزگان

04
04

تعویض پوشش خط لوله "42 با مواد پوششی پلی یورتان دو جزئی بطول 20 کیلومتر در محدوده ی دوراهان

45
45

گازی