شركت پايدار پولاد پيشرو ،سازماني است كه در اجراي پروژه هاي صنعت نفت وگاز و پتروشيمي بصورت  C و يا PC ، EPC  فعاليت مستمر دارد كه اهم فعاليت شركت در خصوص نصب تجهيزات ، ساخت و نصب مخازن و اجراي تاسيسات مي باشد كه بنا به نياز پروژه در زمينه هاي گوناگون از جمله خاكبرداري ، خاكريزي عمليات ساختماني ، بتني ، الكتريكال ، ابزاردقيق ، سندبلاست ، رنگ آميزي ، پيش راه اندازي و راه اندازي فعاليت مي نمايد.


مديريت در راستاي نگرش سيستماتيك به مقوله هدايت و توسعه سازمان ، استقرار سيستمهاي مديريت كيفيت را در دستور كار خود OHSAS و ايمني و بهداشت حرفه اي 18001:1996 ISO محيط زيست 14001:1996 ،ISO 9000:2000 قرار داده و در راستاي اين امر ، تعهدات خود را به مقوله هاي زير اعلام مي دارد:

 

 • افزايش رضايت كارفرمايان و طرفهاي قرارداد 
 • برنامه ريزي و كنترل مناسب پروژه هاي عملياتي 
 • نظارت و كنترل بر رعايت مناسب ايمني در سايتهاي عملياتي 
 • بهبود برآورد ، برنامه ريزي ، اجرا و كنترل مناسب طرحهايي كه اجراي آن برعهده شركت است . 
 • تامين مناسب منابع مورد نياز شركت همسو با دانش روز 
 • رشد و ارتقاي دانش فني – تخصصي و سطح آگاهي پرسنل شركت
 • بهبود مستمر سيستمها 
 • انطباق با كليه قوانين و مقررات قابل اطلاق بر كليه فعاليتهاي شركت اعم از قوانين و مقررات كيفي ، 
 • زيست محيطي ، ايمني و بهداشت حرفه اي
 • اعمال كنترل برفعاليتهاي داراي ريسك غيرقابل تحمل وكاهش شدت آنها ازطريق توجه به سلسله 
 • مراتب كنترل خطرات با توجه به كاربرد روشهاي مهندسي
 • ارتقاي آگاهي كاركنان از نقش كيفيت محصولات ، رعايت مسائل زيست محيطي و اجراي فعاليتها 
 • ايمن در بقا و توسعه سازمان
 • پيشگيري از آلودگي 

اين مديريت از كليه كاركنان انتظار دارد كه با مشاركت موثر در فرآيند استقرار و بهبود مستمر اين سيستمها ،مديريت را در راستاي تلاش براي تحقق آرمانهاي سازمان همراهي نمايد .

فرزاد رستميان
مديرعامل