استقرار سیستم های مدیریت کیفیت، زیست محیطی، بهداشت و ایمنی

شرکت پایدار پولاد پیشرو موفق شده است تا در راستای نگرش هدفمند به موضوع توسعه سازمان و استقرار سیستم های مدیریت کیفیت ISO9000:2000 ، محیط زیست ISO 14001:1996 ، ایمنی و بهداشت حرفه ای  OHSAS 18001:1996  ، تعهدات خود را نسبت به موضوع های اساسی زیر انجام دهد.

سازماندهی برای موفقیت دایم در زمینه های کیفی ، رضایت مشتریان و زیست محیطی از طریق:

* افزایش رضایت کارفرمایان و طرف های قرارداد
*  نظارت و کنترل در رعایت مناسب استانداردهای ایمنی در سایت های عملیاتی
* انطباق برنامه عملیات با تمامی قوانین و مقررات کیفی، زیست محیطی و ایمنی و بهداشت حرفه ای.
* تدوین برنامه با هدف پیشگیری از آلودگی محیط زیست ( آب و هوا، زمین ، گیاهان و محیط های طبیعی )
* ایجاد موازنه مثبت بین کار و زندگی کارکنان

 اخذ گواهی نامه های :
OHSAS 18001:2007
OHSAS 14001:2004
ISO 9001:2008
ISO 27001:2005
ISO/TS 29001:2007
و استقرار آن ها در شرکت.