کوشش مستمر به منظور:

- گسترش همکاری بین المللی با هدف توسعه صنعت، فنون و مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی در سطح جهان.
- دستیابی به هدف های ملی و جهانی نفت و گاز در راستای استراتژی و هدف های شرکت.
- رعایت دقیق اصول اخلاق حرفه ای و انجام تعهد پایدار نسبت به حفظ و مراقبت از محیط زیست، تأکید بر بهداشت صنعتی و محیط کار و کنترل کیفیت در تمامی موارد و فرایندها.
- ایجاد زمینه های لازم برای ارتقای کمی و کیفی سرمایه های انسانی، دانش فنی- مهندسی، توسعه فن آوری ، ارتباطات حرفه ای و هم افزایی منابع مالی و توان فنی ملی و بین المللی، به منظور اجرای هر چه شایسته تر طرح ها و پروژه های اجرایی.
- ارتقای جایگاه جهانی شرکت به پشتوانه، افزایش روابط بین المللی، مدیریت دانش و فن آوری و گسترش روابط حرفه ای از طریق انجام پروژه های مشارکتی.
- دسترسی یه سطحی قابل قبول در ایفای نقش رقابتی مثبت بر پایه کیفیت کارف مدیریت هزینه و زمان در انجام پروژه های بزرگ صنعتی کشورهای منطقه ای آسیا، خاورمیانه و فرامنطقه ای.