* طراحی و تدوین خط مشی HES ویژه بخش های کانونی شرکت ، ضمن تأکید بر نوع فعالیت کارکنان و محیط .
* برگزاری دوره های آموزشی و هم اندیشی جمعی
* اختصاص بودجه سالیانه و هم اندیشی جمعی
* تهیه دستورالعمل تشویق کارکنان که در رعایت اصول HES و جاری سازی آن در شرکت، موفق عمل کرده اند.
* دریافت مستمر آمار و وضعیت ایمنی در شرکت، تحلیل داده ها و استخراج نتایج و ارائه پیشنهادها برای اصلاح و بهبودی.
* ارزیابی ، نظارت و کنترل سطح HES در شرکت و محیط های کارگاهی
* تهیه بانک اطلاعات حوادث
* تهیه دستورالعمل برای ارسال اخبار و حوادث
* هم افزایی و تشریک مساعی بین کارشناسان HES ، کارکنان و مدیریت در خصوص تبادل اطلاعات حوادث، تحلیل آمارها و ارائه پیشنهاد با هدف تشخیص راه کارهای پیش گیری، اصلاح و بهبودی.