- مشارکت فعال در بخش طراحی، مهندسی و اجرای پروژه های احداث، تجهیز و توسعه تاسیسات نفت و گاز در چارچوب توافق های دوجانبه.
- طراحی برنامه های عملیاتی با در نظر گرفتن " مدیریت هزینه " و " مدیریت زمان" به منظور دسترسی به هدف های اقتصادی مورد انتظار از سرمایه گذاری های پولی ، فنی و مهندسی.
- حمایت و بهره برداری از توان ساخت داخل و دانش فنی مهندسان ایرانی در زیر ساخت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی همراه با فن آوری مدرن جهانی.
- رعایت کامل تعهدات اجتماعی، ایمنی، زیست محیطی و بهداشت صنعتی