- آموزش و بازآموزی مستمر برپایه های انسانی، برنامه تشویق به ابراز نظر، بهبود سازمانی و سازمان دهی هسته های تخصصی در شرکت پایدار پولاد پیشرو با هدف تدوین  و گسترش توانمندی های بنیادین.
- توسعه مدیریت و تدوین روش مدیریت مبتنی بر هدف ، به منظور دسترسی به نوآوری مستمر، به عنوان فرهنگ غالب سازمانی.
- توسعه منابع و ظرفیت های تامین منابع مالی با هدف توانمندسازی شرکت پایدار پولاد پیشرو در انتخاب پروژه ها و اجرای موفق آن ها با مزیت رقابتی.
- سازماندهی شرکت و تنظیم ساختارها در تاکید بر رویکرد پروژه محوری.
- اعمال مدیریت کیفیت جامع و استفاده از روش های نوین مدیریتی به منظور هم قدمی با معیارهای توسعه در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی.
- استفاده از پتانسیل های پیمانکاری، مشاوره ای و مجموعه های فنی- مهندسی خارج از شرکت با هدف هم افزایی، در جهت پیش برد طرح ها، برنامه ها و پروژه های عملیاتی شرکت.
- تجزیه و تحلیل روندها و عملکردهای عملیاتی به منظور افزایش توان رقابتی شرکت و توسعه روش های مدیرتی.